Gaat duidelijk verder

Voor ontwikkelaars, bouwers en architecten

Privacystatement Vios Trappen B.V.

Vios Trappen B.V. is een producent van houten trappen. Vios Trappen B.V., TrapXpress en Fremeyer zijn onderdeel van Vios Houttechniek Holding. Via onze websites bieden wij de mogelijkheid om uw trap samen te stellen en contact met ons op te nemen. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij nemen hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming en andere regels op het gebied van de omgang met persoonsgegevens in acht.

Vios Trappen B.V., gevestigd aan Hoogeind 70 3465 HD Driebruggen, is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Vios Trappen B.V. is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer u een vraag heeft over de bescherming van persoonsgegevens door Vios Trappen B.V. is het noodzakelijk om eerst vast te stellen of wij Verwerkingsverantwoordelijke zijn. Vragen kunnen alleen worden beantwoord door Vios Trappen B.V. als Verwerkingsverantwoordelijke. Als het gaat om vragen aan Vios Trappen B.V. als Verwerker zullen wij u door verwijzen naar de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld uw aannemer.

Persoonsgegevens die wij verwerken als Verwerkingsverantwoordelijke

Vios Trappen B.V. vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Vios Trappen B.V. neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in acht en dit privacystatement. Dit privacystatement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens rechtstreeks verkregen van klanten dan wel op andere manier via de website, TrapSelect, apps en andere mobiele (rand)apparatuur.

Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via dit privacystatement;
 • Het verzamelen van persoonsgegeven beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vios Trappen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Projectinformatie (bouwnummer / project specificaties)
 • Financiële afhandeling
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vios.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Overzicht van de grondslagen en doeleinden waarvoor Vios Trappen B.V. uw persoonsgegevens verwerkt:

Grondslag: de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; Doeleinden:

 • Om de overeenkomst uit te voeren en de betaling af te handelen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Grondslag: gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (Vios Trappen B.V. heeft een belang haar producten en/of diensten aan te bieden aan klanten en prospects om zo te werken aan een uitbreiding van haar dienstverlening en uitbreiding van haar klanten kring. Doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden u te laten informeren over houten trappen.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw situatie.
 • Om u feedback of Vios Trappen B.V. of uw reactie op een klacht te verwerken en contact te kunnen opnemen.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.
 • Om de klanttevredenheid te onderzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vios Trappen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) (rechts)gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen.

E-mail en telefonisch oproepen

Naast het reguliere contact via post, e-mail of telefoon tijdens het uitvoeren van de opdracht die u aan ons heeft verstrekt, informeert Vios Trappen B.V. u ook graag over aanbiedingen voor verfraaiing van uw trappenhuis of product promoties.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Voor de toezending van ongevraagde e-mail met daarin deze aanbiedingen en (nieuwe) product promoties vraagt Vios Trappen B.V. uw toestemming, idem wanneer Vios Trappen B.V. u ongevraagd zou willen bellen met aanbiedingen en (nieuwe) product promoties. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een bericht te sturen, onder vermelding van waarvoor u uw toestemming intrekt ongevraagde e-mail en/of ongevraagde telefonische oproepen naar info@vios.nl.

Wilt u in het geheel geen aanbiedingen of (nieuwe) product promoties ontvangen dan kunt u dit ook via info@vios.nl doorgeven aan Vios Trappen B.V.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vios Trappen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren en financieel af te wikkelen, waarbij Vios Trappen B.V. rekening dient te houden met bewaarplichten uit de fiscale en sociale wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vios Trappen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of wanneer u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VIOS Trappen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vios Trappen B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vios Trappen B.V. plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u indien wettelijk noodzakelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen via deze pagina. Vios Trappen B.V. kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

De diensten en websites van Vios Trappen B.V. maken gebruik van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Vios Trappen B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Vios Trappen B.V. heeft hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Vios Trappen B.V. staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Een lijst van cookies die geplaatst worden door de Vios Trappen B.V. websites en hun functionaliteit is te vinden op de volgende pagina: https://www.vios.nl/cookies

Rechten: Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VIOS Trappen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vios.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij het verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VIOS Trappen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vios.nl.

Websites van derden

Op de website van Vios Trappen B.V. kunt u links naar andere websites aantreffen. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacystatement van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Vios Trappen B.V. als Verwerker

Het vorenstaande is van toepassing wanneer Vios Trappen B.V. zelf, als Verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. Vios Trappen B.V. verricht verder werkzaamheden voor haar opdrachtgevers. Het is aan de opdrachtgever om te zorgen voor voorwaarden (privacystatement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en Vios Trappen B.V. de Verwerker. Het privacystatement van Vios Trappen B.V. is dan niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacystatement.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacystatement van Vios Trappen B.V. of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door Vios Trappen B.V., dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice of via info@vios.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

 • Telefonisch: 0348-505200
 • E-mail: info@vios.nl
 • Post: Vios Trappen B.V. - Hoogeind 70 - 3465 HD Driebruggen

Wijzigingen

Vios Trappen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Indien Vios Trappen B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vios Trappen B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal dit aan u kenbaar worden gemaakt.

Inwerkingtreding

Dit privacystatement is vastgesteld te Driebruggen en in werking getreden op 1 januari 2022.